Наукова ступінь: д.т.н.
Посада: доцент
Освіта: Факультет електронної техніки КПІ, 1972 р.р
Лекційні курси:
 • Мікрохвильова електроніка. Прилади та техніка надвисоких частот
 • Теорія поля
 • Теорія коливань та хвиль
 • Проектування електронних систем. Проектування пристроїв мікрохвильової електроніки
 • Фізичні принципи побудови сучасних електронних систем
 • Основи аналітичної механіки та теорії коливань

 • Публікації: Наукові статті-120 статей , 20 авторських свідоцтв та патентів на винаходи
  Наукові інтереси:
 • Електроніка надвисоких частот
 • Функціональна електроніка
 • Вимірювальна техніка

 • Сторінка на intellect.kpi.ua

   

   

  Народився 02.12.1948 р. в с.Балки Барського району Вінницької області.

  В 1966 році закінчив Барську середню школу №2, а в 1972 році закінчив Київський політехнічний інститут (КПІ) за спеціальністю «Електронні прилади». З 1973 по 1981 р. працював у Науково-виробничому об’єднанні «Октава» (м. Київ) інженером-конструктором, старшим інженером та провідним інженером. Брав участь в розробці та впровадженні у виробництво приладів надвисоких частот.

  З 1982 р. працював провідним інженером та старшим науковим співробітником кафедри «Електронні прилади та пристрої» НТУУ «КПІ», а з 1993 р. по теперішній час працює доцентом цієї ж кафедри, організовує виконання студентами дипломних робіт та проектів згідно ЄСКД та ЄСТД.

  Читає лекції, проводить практичні та лабораторні заняття з наступних дисциплін: «Теорія коливань та хвиль», «Теорія поля», «Прилади та техніка надвисоких частот»

  Керує курсовим та дипломним проектуванням, науковою роботою бакалаврів, магістрів та аспірантів.

  Відзнаки за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм: Подяка  Подільської районної Ради у м. Києві (2003 р.); Подяка Київської міської Ради (2004 р.). Грамота за багаторічну активну навчальну діяльність на факультеті електроніки НТУУ “КПІ” (2008 р.)
  Основний напрямок наукових досліджень: електроніка надвисоких частот, функціональна електроніка, вимірювальна техніка.

  Опублікував більше 120 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 19 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та 20 навчально-методичних посібників.

  Керівник наукового напрямку: функціональні пристрої на базі мікрохвильових процесів  в твердотільних структурах.

  Контакт: Тел. (38044)204-95-03 , 067-401-87-10
  Е-mail: zhovnir101@gmail.com

   

  ВИКОНАННЯ НДДКР, ПРОВЕДЕННЯ ПОШУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  1. Назва досліджень – Дослідження фізичних та інформаційних засад створення електронних приладів, пристроїв та систем. Частина 3. Акустоелектронні сенсори для вимірювально-інформаційних систем; № ДР№ 0112U005032; № договору – ЕПП-1/2012; Дата – 21.05.2012; Термін виконання: травень 2012 – грудень 2014.

  2. Звіт з НДДКР; Назва звіту – Дослідження фізичних та інформаційних засад створення електронних приладів, пристроїв та систем. Частина 3. Акустоелектронні сенсори для вимірювально-інформаційних систем, стор.130-178. № ДР№0112U005032; № договору – ЕПП-1/2012; дата 21.05.2012; Дата прийняття звіту замовником – 30.12.2014.  У виконанні роботи приймали участь аспіранти (Черненко Д.В. та Кузьменко О.М.) та студенти ( Зайцев М.С., Бурима О.О., Керея О.О., Обуховська Ю.П., Разін О.В., Ворвихвост С.М., Шостак О.В., Скочок Д.В., Гайдамака В.В.).

  3. Назва досліджень – Дослідження вимірювальних перетворювачів фізичних величин на базі використання фазових набігань поверхневих акустичних хвиль. ДР № 0115U006620;  № договору- ЕПП-3/2015; Дата – 26.11.2015. Термін виконання – листопад 2015 – грудень 2018. До виконання роботи залучені студенти 3-6 курсів кафедри електронних приладів та пристроїв: ПлешкаТ.Є., Бітов М.В., Законов Є.С., Шостак О.В., Скочок Д.В.,  Карнафель Л.О.

  4. Назва досліджень – Розроблення технологічного маршруту виготовлення сонячних елементів. Виготовлення і тестування зразків сонячних елементів. ДР № 0115U005674; № договору – 15ДП07-01-С1 ;  Дата – 13.11.2015. Термін виконання – листопад -грудень 2015 р.

  5. Звіт з НДР; Назва звіту – Розроблення технологічного маршруту виготовлення сонячних елементів. Виготовлення і тестування зразків сонячних елементів. Частина 1. Розроблення технологічного маршруту виготовлення фотоелектричного перетворювача. ДР № 0115U005674; № договору – 15ДП07-01-С1; Дата – 13.11.2015. Термін виконання – листопад-грудень 2015.

  6. Назва досліджень – Розробка 2-координатного пристрою визначення кутової координати Сонця на наноструктурованих плівках кремнію для космічних апаратів. ДР № 0116U003819, 25.03.2016. ДБ № 2911 П . Термін виконання: січень.2016 – грудень 2017 .

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ НДДКР, ОТРИМАННЯ ОХОРОННИХ ДОКУМЕНТІВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ  УКРАЇНИ:

        1.Черненко Д. В., Жовнір М. Ф. Сенсор на поверхневих акустичних хвилях для вимірювання тиску // Патент України UA 77113 U, бюл. 2, 2013.

  2.Черненко Д. В., Жовнір М. Ф. Вхідний/вихідний перетворювач для сенсорів на поверхневих акустичних хвилях // Патент  UA 77735 U, бюл. № 4, 2013.

  3.Черненко Д. В., Жовнір М. Ф. Пасивна радіомітка на поверхневих акустичних хвилях // Патент UA 77898 U , бюл. № 4, 2013.

  4.Жовнір М.Ф., Кузьменко О.М. та інш. Cенсор фізичної величини на поверхневих акустичних хвилях // Патент UA 88694, бюл. 6, 2014.

  5.Жовнір М.Ф., Кузьменко О.М., Писаренко Л.Д. Cенсор вологості на поверхневих акустичних хвилях // Патент UA 94022, бюл. 20, 2014.

  6.Жовнір М.Ф. та інш. Датчик вимірювання кутової швидкості. Заявка на видачу патенту на корисну модель. U 2016 06028, 03.06.2016.

  ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ:

  1.Жовнір М.Ф., Черняк М.Г., Черненко Д.В., Шеремет Л.М. Вимірювальні перетворювачі фізичних величин на поверхневих акустичних хвилях / Электроника и связь: Научно-технический журнал. – 2011. – 1(60). – С.153-157.

  2.Zhovnir M., Chernyak M., Chernenko D., Sheremet L. Measuring transducers of physical quantities basedon surface acoustic waves (SAW) //ELECTRONICS AND ANOTECHNOLOGY Proceedings of the XXXI International Scientific Conference ELNANO 2011.   April 12-14, 2011, Kyiv. p. 172.

  3.Черняк М.Г., Жовнір М.Ф., Черненко Д.В. Акустоэлектронные измерительные преобразователи механических величин для информационно-измерительных систем / Збірн. допов. VIII Міжнародної н.-т. конференції «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки». – Київ, 2011. – С. 75-82.

  4.Черненко Д.В., Жовнір М.Ф. Моделювання сенсорів на поверхневих акустичних хвилях // Тези доповідей Шостої науково-практичної конференції з міжнародною участю «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС’2011», 27-30 червня 2011, м.Чернігів. – С.39-43.

  5.Vorvikhvost S., Zhovnir M. Air-gap Type Acoustoelectronic Surface Acoustic Wave Amplifier / ELECTRONICS AND ANOTECHNOLOGY // Proceedings of the XXXII International Scientific Conference ELNANO 2012. April 10-12, 2012, Kyiv. p. 65-66.

  6.Черненко Д.В., Жовнір М.Ф. Математичне моделювання приладів на поверхневих акустичних хвилях // Тези доповідей Сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС’2012». Чернігів-Жуків.-2012. –С. 200-203.

  7.Черненко Д.В., Кузьменко О.М., Жовнір М.Ф. Вимірювальні перетворювачі тиску на основі збурення електричного поля поверхневих акустичних хвиль // Вісник Кременчукського національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 1/2013(78). – С. 62-66.

  8.Кузьменко О.М., Жовнір М.Ф. Сенсор на поверхневих акустичних хвилях для дистанційного вимірювання температури //Вісник КрНУ ім.М.Остроградського. – 2013. – Вип. 3/2013 (80). – С.113-117.

  9.Жовнір М.Ф., Шостак О.В. Оцінка потенційних роздільної здатності і точності вимірювальних перетворювачів лінійних та кутових переміщень на базі використання фазових набігань поверхневих акустичних хвиль // Электроника и связь, 2015, том.20, № 3(86).– С.101-106.

  10.Жовнір М.Ф., Олійник О.О. Розробка пристроїв на ПАХ для вимірювання лінійних та кутових переміщень / Віісник НТУ “ХПІ”. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. Харків: НТУ “ХПІ” , 2015, № 52(1161). – С.60-65.

  11. Жовнір М.Ф., Олійник О.О. Математичні моделі сенсорів переміщення та тиску на основі збурення електричного поля поверхневих акустичних хвиль/ Журнал нано- та електронної фізики. Суми: Сумський державний ун-тет, 2016, том. 8, № 1 . – С. 01024-1- 01024-5.

  12.Жовнір М.Ф., Малишев В.В.Імітаційне комп’ютерне моделювання електронних пристроїв в навчальному процесі // Збірник наукових праць “Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами”.- Київ, Ун-тет “Україна”, 2015, № 12 (14). – С.474-477.

  13.5. Жовнір М.Ф., Бітов М.В., Писаренко Л.Д. Вимірювальні перетворювачі мікропереміщень та тиску на поверхневих акустичних хвилях / /Електроніка та зв’язок, 2016, том.21, № 4(93).– С.49-57.

  ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ ЗАКОРДОНОМ:

  1. Chernenko D., Zhovnir M., Oliinyk O., Tsyganok B. Wireless Passive Sensor Using Frequency Coded SAW Structures // Extended Abstracts of 35th International Spring Seminar on Electronics Technology „Power Electronics” (ISSE 2012). – Bad Aussee (Austria). – 2012. – P. 176-177.

  2.Chernenko D., Zhovnir M., Oliinyk O., Tsyganok B. Wireless Passive Sensor Using Frequency Coded SAW Structures // 35th International Spring Seminar on Electronics Technology „Power Electronics” (ISSE 2012).–Bad Aussee (Austria).–2012.–P. 424– 428.: 10.1109/ISSE.2012.6273174.

  3.Zhovnir M.F.Kuzmenko O.M., Pokutnyi S.I. Radio SAW-Sensors for Physical Parameters Measurement / Journal of Applied Chemistry, 2015, 3(1).- Р. 7-13.

  ДОПОВІДІ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ, СЕМІНАРАХ З ПУБЛІКАЦІЕЮ ТЕЗ (ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ):

   

   

   

   ВИДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ

   1. Жовнір М.Ф. Теорія коливань та хвиль. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Електронні прилади та пристрої». – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 85 с.

  2. Жовнір М.Ф. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Теорія коливань та хвиль»К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 23 с.

  3. Жовнір М.Ф. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Теорія електромагнітного поля».К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 24 с.

  4.Жовнір М.Ф., Іващук А.В., Обухова Т.Ю. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Функціональна електроніка». – К.: НТУУ «КПІ», 2014. -53 с.

  5.Жовнір М.Ф. Навчально-методичний лабораторний практикум “Комп’ютерне моделювання коливальних процесів в електронних пристроях”. – К.: ФЕЛ НТУУ “КПІ”, 2016. – 102 с.