Антиплагіат. Загальна інформація.

Першочергові рекомендації авторам робіт, що подаються на перевірку:

  • Не рекомендується використовувати LaTex для формування документа роботи, оскільки через особливості LaTex частина символів схожих на українські літери використовуються замість них, а система в свою чергу їх визначає як підміну символів.
  • Авторам пропонується здійснити самостійно первинну перевірку за допомогою безкоштовних програм та сервісів для підвищення рівня їхньої відповідальності перед перевіркою у системі Unicheck. Наприклад: Text.Ru, CONTENT WATCH або в тестовому режимі безпосередньо на сайті Unicheck (подивитись як працювати з Unicheck можна тут).  Для студентських робіт технічних спеціальностей допустимим рівнем унікальності є 70%.
  • Авторам доцільно здійснити перевірку правопису для виявлення помилок, які можуть спотворити результати перевірки.

Витяг з тексту “Тимчасового положення про систему запобігання академічному плагіату в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»”

2.1.1. автор – фізична особа, творчою працею якої створено твір;

2.1.2. академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

2.1.3. академічний текст – авторський твір наукового, науково-технічного та навчального характеру у формі дисертації, кваліфікаційної роботи, наукового видання, наукової статті, звіту у сфері наукової і науково-технічної діяльності, депонованої наукової роботи, підручника, навчального посібника, інших науково- та навчально-методичних праць;

2.1.4. звіт подібності — документ, що містить інформацію про текстові запозичення, знайдені в аналізованому докумспті/творі/роботі, та джерела таких запозичень, який генерується автоматично системою виявлення збігів/ідентичності/схожості на основі порівняння авторського тексту із базами внутрішньої бібліотеки системи, базою академічних текстів Університету, відкритими інтернет-джерелами;

2.1.5. плагіат — оприлюднення (опублікування), повністю або частково,
чужого твору під іменем особи, яка не с автором цього твору;

2.1.8. цитата – порівняно короткий уривок з опублікованого твору, який використовується, з обов’язковим посиланням на його автора і джерело цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні;

2.1.9. унікальність твору (роботи, матеріалу) – співвідношення (у відсотках) матеріалу, що не має збігів з іншими публікаціями, до загального об’єму матеріалу.

2.2. Різновиди плагіату:

2.2.1. видання виконаної іншим автором роботи за свою без внесення в неї змістовних змін, а також навмисні текстові спотворення – заміна символів в тексті (кириличні символи на латинські і навпаки тощо) з метою укриття запозичення;

2.2.2. дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) без належного оформлення цитування;

2.2.3. внесення незначних правок у скопійований матеріал (перефразування речень, зміна порядку слів у них тощо) та без належного оформлення цитування;

2.2.4. компіляція – створення значного масиву тексту без самостійного вивчення проблеми, шляхом копіювання тексту із низки джерел без внесення в нього правок, з посиланням на авторів та «маскуванням» шляхом написання перехідних речень між скопійованими частинами тексту;

2.2.5. представлення скомпонованих власних і запозичених аргументів без належного цитування;

2.2.6. парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту; сутність парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних зворотів або пропозицій при використанні будь-якої авторської наукової праці (збереженої на електронних або паперових носіях, у тому числі розміщеної в мережі Інтернет);

2.2.7. самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів.

7.5. Роздрукована частина звіту подібності, яка засвідчує відсоток збіїїв/ідснтич пості/схожості, завірена підписом відповідальної особи за перевірку робіт па плагіат, додасться до кваліфікаційної роботи.

7.6. Керівник здійснює експертну оцінку роботи з урахуванням звіту подібності, робить висновок про оригінальність роботи і включає його у відгук.

7.7. Допуск до захисту проводиться з врахуванням експертної оцінки керівника результатів щодо відсутності плагіату в роботі.

7.8. Якщо робота допускається до захисту, то здійснення заходів з перевірки на академічний плагіат вважається завершеним.

7.9. У випадку виявлення у роботі запозичень без належного оформлення посилань чи інших технічних недоліків в розділах, які не описують безпосередньо авторське дослідження, або якщо кількість цитат перевищує обсяг, виправданий поставленою метою роботи, робота повертається автору-здобувачу вищої освіти на доопрацювання з можливістю повторного подання на розгляд керівника. Також керівник надсилає здобувачу вищої освіти повну копію звіту подібності (.pdf версію) в електронному вигляді.

7.10. Якщо робота містить навмисні текстові спотворення, передбачувані спроби укриття запозичень або інші прояви академічного плагіату, робота не приймається до захисту. Причини не прийняття роботи та характер відповідальності мають бути зазначені у висновку комісії окремим пунктом.

7.11. У випадку незгоди з висновком про оригінальність роботи автор-здобувач вищої освіти мас право подати апеляцію, яка буде розглянута у встановленому порядку Комісією з питань етики та академічної чесності Університету.

11. Відповідальність за порушення академічної доброчесності стосовно академічних текстів

У разі виявлення порушення академічної доброчесності у роботах Університету та здобувачів вищої освіти автори несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Повний текст наказу “Про запровадження системи запобігання та виявлення академічного плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського” тимчасового положення можна переглянути тут.