ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ «ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ»

1. Кафедра «Електронних приладів та пристроїв» входить до складу факультету електроніки і є основним навчально-науковим підрозділом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Діяльність кафедри підпорядкована головному завданню – підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів електроніки, а також спеціалістів вищої кваліфікації – кандидатів та докторів наук відповідних спеціальностей.

Вся діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського та його підрозділів підпорядкована забезпеченню максимальних можливостей для ефективної роботи кафедри.

Навчальна діяльність кафедри забезпечується бюджетом і фондами інституту та факультету.

Для забезпечення фінансової діяльності, кафедра має лицьовий рахунок в філіалі бухгалтерії на факультеті електроніки. На цей рахунок нараховуються в необхідному обсязі асигнування на розвиток учбово-лабораторної бази, підготовку учбово-методичних посібників, на проведення практики студентів, на роботу ДЕК, розвиток держбюджетної науки та інші, в межах бюджетного фінансування.

Кафедра має лицьовий рахунок на факультеті на позабюджетне фінансування.

Кафедра може організувати філіали в наукових та проектних організаціях, на підприємствах в умовах сумісництва або погодинної оплати в межах встановленого кафедрі фонду.

Кафедра має право на прийняття самостійних рішень, які не протирічать діючому законодавству, «Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, та «Статуту факультету електроніки».

2. За кафедрою ЕПП закріплюється майно та приміщення, в яких організуються навчальні та наукові лабораторії, кабінети, навчальні аудиторії та ін.

Закріплені за кафедрою майно та приміщення є складовою частиною власності КПІ ім. Ігоря Сікорського, вони не можуть бути вилучені або передані іншим підрозділам без згоди кафедри.

3. Кафедру ЕПП очолює завідуючий кафедрою, який має вчене звання професора і науковий ступінь доктора наук і призначається на посаду у відповідності до «Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників заклалів освіти, що є в загальнодержавній власності» та відповідного положення КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Завідуючий кафедрою ЕПП має заступників кафедри з учбової та наукової роботи, які призначаються зав. кафедрою та затверджуються деканом факультету. На кафедрі діловодство веде секретар кафедри.

Завідуючий кафедрою здійснює керівництво на принципах єдиноначальності в тісному контакті з своїми замісниками та трудовим колективом. Завідуючий кафедрою несе відповідальність за рівень та організацію навчальної, методичної, наукової та виховної роботи, підвищення кваліфікації співробітників кафедри, дотримання фінансової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, за ефективне і раціональне використання закріпленого за кафедрою обладнання, майна і приміщень та їх збереження.

Всі документи, щодо напрямків діяльності кафедри, яка здійснюється відповідно до статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського та статуту про факультет, за дорученням ректора підписуються та подаються завідуючим кафедрою.

4. У штаті кафедри ЕПП – професорсько-викладацький склад, наукові співробітники, інженерно-технічні працівники, навчально- і науково-допоміжний персонал.

Кафедра складає штатний розклад у межах фонду оплати праці (держбюджет, госпдоговірна діяльність та інші надходження), який затверджується ректором (проректором) інституту.

Заміщення посад професорсько-викладацького складу проводиться за трудовим договором, в тому числі за контрактом, як особливої форми трудового договору, або на конкурсній основі у відповідності до «Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є в загальнодержавній власності» та відповідного положення КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Обговорення питань життя кафедри та колегіальні рішення приймаються кафедрою на її засіданнях. Засідання кафедри проводяться щомісячно. Кадрові питання кафедри вирішуються на розширених засіданнях, в яких беруть участь штатні викладачі, науковці та аспіранти.

Викладачі та науковці кафедри залучаються відповідно до наукової та викладацької роботи за сумісництвом згідно з діючим законодавством.

5. Навчальна та наукова робота на кафедрі ЕПП, навчання студентів та аспірантів проводиться відповідно до «Положення про організацію науково-дослідної і науково-виробничої діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського та «Положення про факультет КПІ ім. Ігоря Сікорського.

В учбовій роботі на кафедру покладається:

 • проведення за всіма формами навчання учбових занять, що передбачені навчальними планами;
 • керівництво виробничою практикою, курсовим та дипломним проектуванням, самостійною роботою студентів;
 • проведення поточного та семестрового контролю;
 • розробка навчальних програм дисциплін кафедри, участь у розробці навчальних та робочих навчальних планів спеціальності та напрямків підготовки;
 • підготовка підручників, навчальних посібників та іншого навчально-методичного забезпечення та методичних розробок з дисциплін кафедри, розробка та використання технічних засобів навчання, нових технологій навчання, включаючи комп’ютерні та інше;
 • організація та проведення методичних на науково-методичних семінарів, конференцій та ін.;
 • проведення профорієнтаційної роботи.

В науковій роботі на кафедру покладається:

 • проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за рахунок держбюджетного та госпдоговірного фінансування;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук) з числа аспірантів, докторантів та співробітників кафедри;
 • розгляд кандидатських та докторських дисертацій співробітників кафедри та дисертацій, представлених іншими пошукачами;
 • визначення відповідно до положень ВНЗ та чинного законодавства форм залучення співробітників до наукової роботи та форм оплати праці;
 • організація та проведення наукових конференцій, семінарів та ін.

Кафедра може також проводити навчальну роботу на інших факультетах, центрах підвищення кваліфікації, школах, ліцеях.

Кафедра:

 • розробляє структуру та навчальні плани ступеневої підготовки за напрямком та спеціальністю;
 • узгоджує програми всіх дисциплін напрямку та спеціальності;
 • проводить аналіз якості викладання усіх дисциплін навчального напрямку та спеціальності;
 • контролює поточну успішність студентів напрямку та спеціальності, приймає рішення щодо подальшого навчання студентів, в тому числі переводу до наступного ступеня навчання;
 • організує проведення всіх видів практики студентів;
 • розробляє тематику дипломних проектів, організує роботу ДЕК, рецензування та захист дипломних проектів;
 • проводить роботу з розподілу та працевлаштуванню випускників.

6. Викладачі, наукові та інші працівники кафедри ЕПП:

 • беруть участь у всіх напрямках діяльності кафедри, можуть представляти її, в разі обрання, в усіх органах влади інституту, факультету та інших організаціях при інституті і факультеті;
 • користуються за прийнятими правилами лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками, а також послугами обчислювальних центрів, учбових, наукових, господарчих та інших підрозділів інституту;
 • обирають методи і засоби навчання, та форми контролю, що в найбільшій мірі відповідають особливостям кафедри і забезпечують високу якість навчального процесу.

Викладачі та наукові працівники кафедри покликані забезпечувати високу ефективність навчального процесу, розвивати у студентів самостійність, творчу ініціативу, проявляти турботу про їх культурний розвиток; вести наукові дослідження, що забезпечують високий науковий рівень освіти, активно залучати до них студентів; постійно підвищувати свій професійний та культурний рівень, проходити різні форми підвищення кваліфікації.

Права та обов'язки інженерно-технічного, навчально-допоміжного, адміністративно-господарчого та іншого персоналу кафедри визначаються діючим законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та посадовими інструкціями.

7. Кафедра ЕПП здійснює міжнародні зв’язки із зарубіжними вузами та іншими організаціями з питань, пов'язаних з її навчальною і науковою роботою відповідно до чинного законодавства та положень КПІ ім. Ігоря Сікорського.

8. Кафедра ЕПП у відповідності з чинним законодавством бере участь у розробці форм господарювання та керується ними після затвердження Радою факультету. Прибутки кафедри та її підрозділів формуються після відповідних відрахувань згідно з затвердженими Радами інституту та факультету положеннями.

9. Кафедра ЕПП має навчально-методичну документацію відповідно до «Положення про організацію навчального процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, документацію на виконання науково-дослідно конструкторських робіт, штатний розклад, план підвищення кваліфікації, протоколи засідань, копії угод (контрактів, договорів) на цільову підготовку спеціалістів, індивідуальні плани викладачів, докторантів, аспірантів, пошукачів та ін.

10. Атестація кафедри ЕПП проводиться на основі експертного висновку Вченої ради інституту чи вищестоячих органів згідно з діючим положенням. Кафедра створюється, ліквідується, змінює профіль і назву за рішенням Вченої Ради інституту, яке затверджується наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.