Історія кафедри

В червні 1951 року в складі інженерно-фізичного факультету було засновано кафедру технічної електроніки, яка стала базовою для кафедри електронних приладів і деяких інших кафедр факультету електроніки.

Першим очолив її доцент Адольф Іванович Вишневський, який обіймав посаду керівника до свого виходу на пенсію у 1976 році. Саме він заклав основні принципи функціонування кафедри, напрямки наукової діяльності, а також методики і навчальні програми підготовки фахівців у сфері електроніки.

У розвитку кафедри йому допомагали асистенти А.С.Бондарєв та В.А.Буховцева, технік-лаборант І.С.Коваленко, які стали першими соратниками доцента Вишневського. Пізніше до них приєднались асистенти С.В.Свєчніков, Н.Я.Сердюк, Е.М.Вакуленко, Я.І.Тетельбаум, Г.Ф.Семенов, В.Т.Александров, А.І.Петренко, Ю.М.Калнібородський, С.В.Денбновецький, Л.М.Шмирьова, В.Г.Абакумов, В.О.Москалюк, М.М.Кобак, Ю.С.Синєкоп, Л.Д.Писаренко та ін.

Кафедра швидко зростала, її фахівці зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної електроніки. На кафедрі проводились науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи зі створення електронних приладів для вітчизняної електронної промисловості. У 1956 року Міністерство вищої освіти СРСР присвоїло кафедрі і спеціальності нову назву - «Електронні прилади».

У 1977 році керівником кафедри було призначено доктора технічних наук, професора С.В.Денбновецького. Разом з ним до роботи на кафедрі стали Циганок Б.А., Лещишин О.В., Терлецький О.В., які започаткували новий напрямок наукової діяльності – електронні пристрої та системи.

Цей напрямок наукової діяльності суттєво вплинув на складання та затвердження навчальної програми з підготовки фахівців. З призначенням на посаду завiдувача кафедрою професора Денбновецького С.В. було розгорнуто органiзацiйну перебудову науково-педагогiчної дiяльностi за напрямками роботи.

Перш за все, коригуванню пiдлягав профiль майбутнього спецiалiста з електронних приладiв, оскiльки в останнє поняття почали вкладувати не лише широкий спектр дискретних приладiв, а також і пристроїв (квантових, електронно-променевих, НВЧ, мiкроелектронних та ін.).

Враховуючи багатопрофільність майбутнього спеціаліста, з метою впровадження в навчальний процес вивчення новітніх фізичних явищ, фізичного та математичного моделювання, обчислювальної техніки та комп’ютерних технологій постало питання про модернізацію фундаментальної підготовки, що в той час стало необхідно при розробці електронних приладів та пристроїв.

Реалiзацiя поставленої задачі призвела до перейменування кафедри і кафедра набула нову назву – “Електроннi прилади та пристрої”. З 2006 року кафедру «Електронні прилади та пристрої» очолює заслужений викладач НТУУ «КПІ», доктор технічних наук, професор Л.Д.Писаренко.

В цей період відбулася значна освітня реформа, пов’язана з переходом системи вищої освіти на якісно новий рівень в умовах реалізації завдань Болонського процесу, до якого Україна приєдналась у травні 2005 року.

Писаренко організував та скерував в конструктивне русло перехід кафедри на Болонську систему підготовки фахівців, впорядкування спеціальностей, зокрема в електроніці, перехід НТУУ „КПИ” у категорію навчально-дослідницьких університетів. Кафедра перейшла на підготовку фахівців за спеціальністю „Електронні системи” за навчальними програмами „Електроніка інформаційних систем” і „Електроніка фізико-технічних систем”.

Характерною ознакою кафедри сьогодні є її багатовекторність з підготовки фахівців, що пов’язано з різноманіттям електронних приладів і пристроїв та галузей їх застосування. Адже електронні прилади та пристрої – це цеглинки, на базі яких будуються сучасні електронні системи. Цей напрям електроніки охоплює теорію, моделювання, автоматизоване проектування, технологію виготовлення, тестування, застосування в цифрових та аналогових системах приладів і пристроїв, робота яких базується на взаємодії носіїв заряду з електромагнітними полями, на електронних, квантових, оптичних, теплових, механічних, шумових явищах та їх комбінаціях у вакуумі, газі плазмі та твердому тілі, а також інтеграції фізичних, хімічних та біологічних явищ.

Профіль підготовки спеціалістів, яких готує кафедра, дуже широкий. Це дозволяє випускникам ефективно працювати в різних галузях сучасної науки, техніки і виробництва.

Кафедра підготувала ряд провідних фахівців з електроніки, які є визначними науковцями, керівниками підприємств та інститутів, деканами факультетів, завідувачами кафедр, визнаними спеціалістами в Україні та за її межами. Серед них член-кореспонденти НАН України Олексенко П.Є., Пилянкевич О.М., директори підприємств Балюк З.С. (Україна), До Мін Туе (В`єтнам) та інші. Кафедра пишається своїми випускниками, які працювали і працюють в НТУУ «КПІ» на відповідальних посадах: заступника першого проректора, начальника управління, завідувача кафедри фізичної та біомедичної електроніки д.т.н., професора Тимофеєва В.І.; заступника проректора з наукової роботи, завідувача кафедри прикладної фізики д.т.н., професора Воронова С.О.; заступника проректора, начальника управління міжнародних зв`язків професора Циганка Б.А.; декана електроакустичного факультету, завідувача кафедри звукотехніки та реєстрації інформації, нині професора цієї кафедри д.т.н., проф.. Абакумова В.Г.; декана факультету електронної техніки, згодом факультету електроніки, нині завідувача кафедри електронних приладів та пристроїв д.т.н., професора Писаренка Л.Д.; завідувачів кафедр університету професорів Денбновецького С.В., Зіньковського Ю.Ф., Петренка А.І., Синєкопа Ю.С.